Mensen ontwikkelen zich sneller op basis van talenten

In tijden van arbeidskrapte moet je precies weten wat een medewerker te bieden heeft, wat hem of haar onderscheidt en wat zijn of haar toegevoegde waarde voor de organisatie is. Dit inzicht biedt kansen om competenties te ontwikkelen vanuit talenten. Tegelijkertijd stellen we vast dat medewerkers zelf op zoek gaan naar kansen voor ontwikkeling. Vaak buiten de organisatie.

Hoe ga je hier als hr-professional mee om? Natuurlijk is het trainen van competenties belangrijk. Competenties zeggen iets over het vereiste gedrag om een functie succesvol te vervullen. Maar het zijn net de talenten die bepalend zijn voor iemands passie en werkplezier. Reden te meer om ook de talenten van je medewerkers in kaart te brengen.

Analyseer drijfveren en talenten

Talenten zijn deels aangeboren, deels ontwikkelbaar. Hoe beter die ontwikkeling aansluit bij de natuurlijke talenten, hoe gemotiveerder iemand zal zijn. Als mensen niet weten of ze ergens goed of minder goed in zijn, of als ze iets moeten doen dat niet bij hun drijfveren past, dan is de kans reëel dat ze zich niet ontwikkelen en er uiteindelijk de brui aan geven.

Met TMA maak je een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden. TMA laat mensen op hun talenten en voorkeursgedrag werken, zodat ze plezier in hun werk krijgen en meer betrokken raken.

Ontwikkeling als proces

Je medewerkers succesvol ontwikkelen met TMA? Doorloop deze vier stappen:

Ontwikkelbaarheid van competenties

Competenties, ook wel gedragsvaardigheden genoemd, zijn in principe ontwikkelbaar. Hoe makkelijk of moeilijk dat voor een kandidaat is, hangt af van zijn of haar aanleg voor de competenties op basis van zijn of haar onderliggende drijfveren en de daaruit voortvloeiende talenten.

Competenties worden geoperationaliseerd door expliciet gedrag. De aanleg en daarmee dus de ontwikkelbaarheid van competenties wordt bepaald door de gedragingen die aan een competentie zijn gekoppeld. Hoe dichter deze gedragingen bij de talenten liggen, hoe groter de ontwikkelbaarheid van de competentie. Zeker wanneer daarbij de juiste stimulansen uit de omgeving worden geboden.

Hieruit kan echter niet worden geconcludeerd dat iemand die een bepaald talent heeft automatisch de bijbehorende competenties beheerst of zal vertonen. De omgeving kan bijvoorbeeld een sterk belemmerende factor zijn. De drijfveren en talenten van een kandidaat zijn enkel een indicatie of een competentie makkelijker dan wel moeilijker ontwikkelbaar is. Talenten garanderen niet dat iemand de competentie met bijbehorende gedragingen daadwerkelijk beheerst of correct gaat vertonen.

Bovenstaande koppeling tussen talenten en drijfveren enerzijds en competenties anderzijds wordt uitgelegd aan de hand van de TMA visie op competentiemanagement en talentmanagement. Door een goede alignment tussen mens en organisatie wordt meer performance behaald omdat mensen worden ingezet op hun talenten. Met andere woorden, van talent naar performance!

Competentiemanagement gaat over het spreken van een heldere competentietaal in de organisatie, ofwel helder maken van het gewenste gedrag vanuit organisatieperspectief. Als het expliciete gewenste gedrag van een competentie wordt vertoond, dan worden daarmee de (functie)taken waarschijnlijk ook goed uitgevoerd. Door het goed uitvoeren van de taken worden de resultaten van de functie behaald. Als zo de meeste functies succesvol worden volbracht, worden de afdelings- en organisatiedoelen waargemaakt. Hiermee ontstaat een grote kans van slagen van de uitgestippelde strategie en missie.

Talentmanagement gaat over het in beeld krijgen en vervolgens optimaal inzetten van talenten van medewerkers. Talenten beschouwen wij als het positieve gedrag wat voortvloeit uit de drijfveren van mensen. Vanuit deze talenten en drijfveren volgt (onbewust) voorkeursgedrag.

Binnen de TMA Methode is de link gelegd tussen de competenties en het voorkeursgedrag dat voortvloeit uit de talenten. Organisatiedoelen worden sneller behaald als mensen werken vanuit hun talenten en op de competenties waarvoor ze aanleg hebben en energie van krijgen. Op deze manier ontstaat een alignment tussen mens en organisatie.

Om het competentie potentieel van je medewerker in kaart te brengen kan je een TMA Talentenanalyse afnemen. Je krijgt overzichtelijk weergegeven welke competenties makkelijk, redelijk of moeilijk te ontwikkelen zijn.

Talent management software

TMA Talent Game

Wat zijn mijn talenten? Welke talenten kan ik bewuster inzetten? Waarin schuilt de sterkte van ons team? Hoe kunnen we de kwaliteiten van de teamleden beter inzetten? Door te spelen met talenten ontdekken mensen waar ze goed in zijn en hoe ze concreet met die sterktes aan de slag kunnen gaan.

BESTEL NU DE TMA TALENT GAME VOOR SLECHTS 25 EURO (excl. btw)
Download in de App Store
Google Play

Creatief omgaan met de arbeidskrapte? Investeer in talentontwikkeling.

Contacteer ons